Laatste nieuwsberichten

?A Christmas Carol?
?A Christmas Carol?
Op snein 23 desimber organisearret de Krist. Brassband Concordia ?t B?tenpost y.g.m. Streekmuzykskoalle De W?ldsang in hyl bys?nder krystkonsert.
It bekende krystferhaal ?A Christmas Carol? fan Charles Dickens sil ?tbylde wurde yn de foarm fan in fertelling mei muzikale yntermezzo?s troch de brassband en fokale klanken!

Alle yngredi?nten sitte yn dizze j?n!
Hjir wurkje oan mei: aktrise en presintatrise Anke Bijlsma, sjonger en keunstner Gerrit Breteler, ?lddirekteur en regisseur Sytze Bijlsma en de 16 jierrige VWO-learling Anne-Goaitske Breteler.
Sy sille yn de fertelling begelied wurde troch Concordia ?.l.f. Richard Visser, it jongereinkorps fan Concordia ?.l.f. Janneke Antuma, it gelegenheidskoar fan Streekmuzykskoalle De W?ldsang ?t B?tenpost ?.l.f. Jannie Brandsma en it bernekoar fan Streekmuzykskoalle De W?ldsang ?.l.f. Althea Helder.

It sil in bys?nder j?n wurde, sa flak foar kryst, troch jong en ?ld foar jong en ?ld!
Lokaasje: Kristengemeente B?tenpost, Marconistrjitte 5 te B?tenpost.
Oanfang: 19.00
Tagong: ?5,00 de man.
Kaarten binne te bestellen:kaarten@brassbandconcordia.nl of 06 28 55 65 32 (Renny Bos)

Dit nieuwsbericht is geplaatst op donderdag 29 november 2012 om 19:53 uur